Pārskatīt grozu “Plastmasas groziņš daktīm skudrskābes iztvaicētājam „Nassenheider“” tika pievienota grozam.
nuotraukos padidinimo mygtukas

Skudrskābe (85% koncentrācijas, 1,2 kg pudele)

# 15012

4.50 

Skudrskābe 85 procentīga (CH2O2).
Daudzums: 1000 ml (1200 grami).
Bīstamības klase: H314 Stipri nodedzina ādu un skar acis.

Piesardzības pasākumi:
P260 Neieelpot tvaiku plaušās.
P280 Lietot aizsargcimdus/Izmantot piemērotu aizsargapģērbu/ un (sejas) acu aizsardzības līdzekļus.
P301+P330+P331 Ja notikusi nejauša norīšana: rūpīgi jāizskalo muti. Neizraisīt vemšanu.
P305+P351+P338 Netīšām iekļūstot acīs: dažas minūtes acis piesardzīgi jāizskalo ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot acis ar ūdeni.
Izcelsmes valsts: Polija.